Melencolia

Brigitta Muntendorf, Ensemble Modern

Stereotypen uit de Renaissance, Romantiek, pop en camp als ‘melancholische speeltuin’. High-tech, zwartgallig en toch licht van toon.